Album ảnh gia đình

 Tác giả năm 1963
 Tác giả cùng vợ - Lê Thị Thanh Hằng

 Gia đình tác giả 2004
Hai con của tác giả:
Lớn - Vũ Hằng Phương
Bé - Vũ Nhật Linh
GS.TSKH E.S.Sugonyaev tại gia đình GS.TSKH Vũ Quang Côn