Mùa xuân đến

Xuân đến lòng rạt rào sóng nổi
Trước mắt hiện ra bao nhiêu câu hỏi
Đâu mảnh tình xanh soi nỗi nhớ ban đầu
Đâu tóc mẹ già trắng xóa dưới chiều nâu
Mỗi câu hỏi sáng lên như ngọn lửa
Làm những gì cho đất mẹ mai sau?

Xuân Leninggrad, 1972.