Thiếu emEm đi đâu
Hạt trăng kia không rơi
Bóng em đâu
Hạt nắng sớm mai không vàng
Trời cao vương sợi buồn
Bông hoa còn đâu sắc

Thiếu em
Chiều heo may xao xác
Cành khô lá bạc
Đẹp tan mầu
Liệng bút trong u sầu
Thời gian tắt.
                    
Hà nội, 11 -  2004