Trở lại Trường Đại học Tổng hợp sau 50 năm

Chúng tôi, lớp Vạn K7 sau 50 năm trở lại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1962-2012)
Cả lớp dưới chân tượng GS Ngụy Như Kon Tum
Trở lại mái trường thân yêu sau 50 năm (1962-2012)

Sau 50 năm tuổi đã già, chúng tôi trở lại trường
GS.TSKH Vũ Quang Côn và GS.TSKH Trương Quang Học trước cửa trường xưa